Home Eshop Obchodné podmienky
Eshop

Nákupný poriadok

Vitajte v elektronickom obchode spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o.

Nákupný poriadok spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o. Vám poskytne informácie súvisiace s objednávkou v našom elektronickom obchode. Ak hľadanú informáciu nenájdete, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle +421 918 525 894 alebo na emailovej adrese lz@datarecovery.eu.

Vyplnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s nákupným poriadkom a reklamačnými podmienkami. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prevzatím objednaného tovaru kupujúcim.

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o. (ďalej len predávajúci):

DATARECOVERY, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
IČO: 4392001
DIČ: SK2022684785
Tel: 02/20512700
Email: info@vircentrum.sk

Tento nákupný poriadok platí pre objednanie tovaru zo sortimentu internetového obchodu spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdzuje uzavretie kúpnej zmluvy formou elektronického potvrdenia objednávky.

V prípade, že sa nejedná o dobierku alebo osobný odber, dodá predávajúci kupujúcemu tovar na základe zaplatenej zálohovej faktúry, ktorá je zákazníkovi zaslaná elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

3. Dodacie podmienky

Miestom plnenia je sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho, ktoré kupujúci vyplnil vo formulári objednávky, ak neuvedie kupujúci miesto iné.

Za dodanie tovaru sa považuje odovzdanie k preprave Slovenskej pošte, príp. odoslania tovaru kupujúcemu na emailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke (v prípade elektronickej distribúcie).

Predávajúci dodá tovar do 3 dní od pripísania ceny za tovar na účet predávajúceho. Ak predávajúci zistí, že nie je schopný kupujúcemu tovar v stanovenej lehote dodať, musí mu túto skutočnosť bezodkladne oznámiť a oznámiť mu tiež dobu, o ktorú sa štandardná doba predlžuje. Ak nedodá predávajúci tovar kupujúcemu ani v stanovenej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy bez ďalšieho vysvetlenia odstúpiť.

4. Platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je splatná na základe elektronickej zálohovej faktúry (formát PDF), pred dodaním tovaru (ak sa nejedná o platbu dobierkou alebo osobný odber). Platnosť ceny tovaru je 30 dní od dátumu objednania tovaru. Po uhradení zálohovej faktúry dostanete na Vašu emailovú adresu licenciu spolu s daňovým dokladom (formát PDF).

Všetky ceny sú uvedené s DPH.

5. Odstúpenie od zmluvy, záručné podmienky a zodpovednosť za vady.

V súlade so znením § 53 Zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, možno kúpnu zmluvu uzavrieť aj prostriedkami komunikácie na diaľku.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy okrem prípadu nesplnenia termínu dodania pozri odsek 3. taktiež bez udania dôvodu po dobu 7 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to len za podmienky, že nebol porušený originálny obal tovaru (box verzie produktov). Pri uplatnení tohto práva je dodávateľ povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú čiastku do 30 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy, zníženú o náklady preukázateľne vynaložené na vybavenie objednávky.

Na elektronické licencie sa právo odstúpenia od zmluvy neuplatňuje vzhľadom na to, že už doručením elektronickej licencie je v zmysle zákona porušený originálny obal.

Predávajúci zaručuje kupujúcemu vlastnosti softwaru v rovnakom rozsahu, v akom sú zaručené držiteľom autorských práv. Záruka 12 / 24 mesiacov (v závislosti na dĺžke licencie) sa vzťahuje na koncového užívateľa softwarového produktu. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť softwaru pre konkrétne použitie softwaru kupujúcim, ani za prípadné škody spôsobené prevádzkou softwaru.

Reklamácia prípadnej závady bude vykonaná kupujúcim emailom na predávajúceho s technickým popisom závady. Predávajúci sa zaväzuje posúdiť závadu a v prípade oprávnenej reklamácie sa zaväzuje k začatiu odstraňovania závad bezodkladne, spôsobom a v rozsahu podľa závažnosti a charakteru danej závady. V prípade nefunkčnosti softwaru zabezpečí predávajúci dodanie softwaru funkčného.

6. Ochrana osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v spoločnosti DATARECOVERY, s.r.o. sa riadi zákonom č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov.

Spoločnosť DATARECOVERY, s.r.o. prehlasuje, že si je vedomá dôležitosti ochrany takýchto údajov a dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel súvisiacich s ich spracovaním považuje za významnú povinnosť voči svojim zákazníkom.

DATARECOVERY, s.r.o. neposkytuje osobné informácie o svojich zákazníkoch tretej osobe, nezhromažďuje ani nespracováva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch. Súčasne vyhlasuje, že informácie bude využívať výlučne pre svoju potrebu za účelom poskytovania služieb súvisiacich s dodávaním produktov.

7. Použitie informácií

Kontaktné údaje sú používané na komerčné účely, výhradne pre potreby komunikácie v obchodnom styku.

DATARECOVERY, s.r.o. používa elektronickú poštu ako štandardný informačný kanál v obchodnom styku. Niektoré procesy systému využívajú automaticky pri komunikácii s užívateľom emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software